මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත (MMDA) ප්‍රතිසංස්කරණය: අප දැන් සිටින්නේ කොතැනද?

මීට වසරකට පෙර, එනම් 2019 අගෝස්තු 22 වන දින එවකට මුස්ලිම් කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින්, මුස්ලිම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේද සම්බන්ධීකරණය සහිතව, සභාගත…